Arhiv razpisov

 • Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski okoljski javni sklad
  Rok za odddajo
  28/02/2018
  Višina sofinanciranja
  do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičenci

  Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

  Upravičeni stroški

  Naložba v enega ali več ukrepov, ki bodo pripomogli k energetski sanaciji objekta:

  • toplotna izolacija ( sten, tal, stropa),
  • zamenjava oken,
  • vgradnja toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso,
  •  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
  • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
  • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
  • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Nepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektov

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije
  Rok za odddajo
  20/11/2018
  Višina sofinanciranja
  od 25 % do 45 % upravičenih stroškov
  Predmet javnega razpisa

  Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

  Kaj je pilotni projekt?
  »Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

  Kaj je demonstraijski projekt?
  »Demonstracijski projekt« uporablja, preizkuša, ocenjuje in razširja/diseminira ukrepe/metodologije, ki so do neke mere nove ali neznane v specifičnem kontekstu projekta (geografski, okoljski, socialno-ekonomski …) in bi jih bilo možno uporabiti širše, drugje v podobnih okoliščinah.

  Konzorcij se lahko prijavi samo z obema sklopoma ali samo z drugim sklopom, ne more se pa prijaviti samo s prvim sklopom.

  Upravičenci

  Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ne glede na velikost podjetja.

  Pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba projekta ne bi bila mogoča.

  Minimalno 1.000.000 eur in maksimalno 5.000.000 eur.

  Prvi sklop:

  • velika podjetja: do 25 %
  • srednje velika podjetja: do 35 %
  • mikro in mala podjetja: do 45 %

   

  Drugi sklop:

  • velika podjetja: do 25 % – Vzhod, do 10% – Zahod
  • srednje velika podjetja: do 35 % – Vzhod, do 20% – Zahod
  • mikro in mala podjetja: do 45 % – Vzhod, do 30% – Zahod
  Upravičeni stroški

  Prvi sklop:

  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

   

  Drugi sklop:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroj ter oprema),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ter patenti),
  • stroški plač: stroški novo zaposlenega osebja (tehnični sodelavci),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
  • posredni stroški (15 % glede na stroške plač).
  Rok za prijavo

  20. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
  Rok za odddajo
  13/12/2018
  Višina sofinanciranja
  od 20 % do 45 %
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju
  predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji
  stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les
  ipd.

  Upravičenci

  Mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016, imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:

  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).
  Upravičeni stroški
  • Nakup nove strojne opreme in novih strojev,
  • nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
  • storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
  • plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

  *DDV ni upravičen strošek. Transportna sredstva niso upravičen strošek.

  Rok za prijavo

  16. 7. 2018 in 22. 10. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.