Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 1 dni

  Razpis za razvoj novih produktov v lesarstvu

  Odprt je razpis za razvoj novih in izboljšanih produktov ter storitev v lesarstvu.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  20/02/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat bo nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

  Cilji razpisa

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanje operacij podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se kot pravna, sp-ji ali zadruge in socialna podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

  Dodatni pogoji za prijavo

  • ustvarjen promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017,
  • bonitetna ocena vsaj D2 (GVIN),
  • delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 %,
  • najmanj 2 zaposleni osebi po delovnih urah na dan 31. 12. 2017.
  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so:

  • nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb,
  • nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja (do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • plače novo zaposlenih (po enotni urni postavki 10,09 €).

  Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

  Višina sofinanciranja

  • vsaj 50.000 € ter največ 0,5 mio €

  oziroma

  • vzhodna kohezijska regija: srednja podjetja 35 %, mikro in mala podjetja 45 %
  • zahodna kohezijska regija: srednja podjetja 20 %, mikro in mala podjetja 30 %
  Rok za prijavo

  20. 2. 2019
  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 9 dni

  Ugodni krediti SID banke

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  28/02/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od kreditne sheme
  Predmet javnega razpisa

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja, ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo v zadnjem poslovnem letu vsaj 2 zaposlena.

  Drugi pogoji za prijavitelje so odvisni od posamezne kreditne sheme.

  Upravičeni stroški

  Kapitalsko utrjevanje MSP 6 (do 5.000.000 € kredita)

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Kapitalsko utrjevanje MSP 7 (do 5.000.000 € kredita)

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Financiranje MSP 8 (do 5.000.000 € kredita)

  • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • celotne stroške dela

  Financiranje naložb v gospodarstvu (do 10.000.000 € kredita)

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Financiranje naložb v turizem (do 20.000.000 € kredita)

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (do 5.000.000 € kredita)

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si

 • Še 40 dni

  Davčne olajšave za aktivnosti raziskav in razvoja

  Znižanje davčne osnove za dejavnost raziskav in razvoja v podjetju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Rok za odddajo
  31/03/2019
  Višina sofinanciranja
  odvisno od projektov podjetja
  Predmet javnega razpisa

  Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja ob izpolnjevanju določenih pogojev, uveljavljajo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Upravičenci

  Podjetja, ki v okviru svojega poslovanja izvajajo raziskovalno-razvojno dejavnost.

  Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški morajo nujno biti povezani z raziskovalno-razvojnim projektom v podjetju, in sicer:

  • delo zaposlenih,
  • storitve zunanjih izvajalcev (raziskovalna dejavnost),
  • oprema.

  Upravičeni stroški so tisti stroški, ki nastanejo v enem računovodskem letu.

  Rok za prijavo

  Rok za oddajo dokumentov je 31. 3. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 63 dni

  Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  23/04/2019
  Višina sofinanciranja
  do 500.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

  Upravičenci

  Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo podjetje in imajo registrirano dejavnost s šifro:

  • A02.200 – sečnja,
  • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
  • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
  Upravičeni stroški
  • nakupa novih strojev in opreme,
  • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji – višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).
  Rok za prijavo

  Rok: 23.4.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 99 dni

  Nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Rok za odddajo
  29/05/2019
  Višina sofinanciranja
  do 5.000.000,00 eur
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

  Upravičenci
  1. Samostojni podjetnik posameznik,
  2. zadruga
  3. zavod ali
  4. gospodarska družba.

  Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko:

  • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
  • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.
  Upravičeni stroški

  Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

  Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

  • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
  • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
  • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
  • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

  Največja možna stopnja sofinanciranja je:

  • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
  • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
  • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj.

  Višina sredstev glede na velikost podjetja:

  • Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
  • Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.
  • Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.
  • Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.
  Rok za prijavo

  Rok za oddajo je 29.5.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 191 dni

  P7 Mikrokrediti

  Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  29/08/2019
  Višina sofinanciranja
  do 25.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem (do 50 zaposlenih) v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so s.p.-ji, mikro in mala in podjetja, ne glede na fazo razvoja (tudi start-up podjetja) in ima:

  • vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
  • posluje vsaj 6 mesecev (z isto davčno številko),
  • ni podjetje v težavah,
  • nima neporavnanih obveznosti do države,
  • ni v sporu ali postopku za prenehanje odločbe s strani Evropske komisije.
  Upravičeni stroški
  • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • stroški materiala in trgovskega blaga,
  • stroški storitev,
  • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.
  • zaračunan pripadajoči DDV.

  *Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

  Kreditni pogoji

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji 25.000 €,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
  • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
  • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
  • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
  • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
  • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
  • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
  • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
  • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge:

  • Na prvem roku so bila porabljena vsa sredstva. Novo odprtje razpisa pričakujemo marca!

   

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 217 dni

  Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  24/09/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

  Upravičenci

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije.

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  • imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
  • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
  • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

  Do sredstev niso upravičeni:

  • javni zavodi,
  • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  Upravičeni stroški
  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
  • stroški znanja in patentov,
  • posredni stroški.

  Višina sofinanciranja

  • velika podjetja: do 25 %,
  • srednje velika podjetja: do 35 %,
  • mikro in mala podjetja: do 45 %.

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

  Rok za prijavo

  24.9.2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

   

   

 • Še 224 dni

  E-poslovanje 2019 - 2022

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc – usposabljanja.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Javna agencija SPIRIT
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  do 70 % upravičenih stroškov oz. največ 30.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
  • Spletne strani za tuje trge.
  • Spletne trgovine.
  • Produktno-prodajne videe.
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)
  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja.

  Upravičeni stroški

  Stroški zunanjih izvajalcev.

  Rok za prijavo

  5. 11. 2018

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 224 dni

  P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  01/10/2019
  Višina sofinanciranja
  25.000 €
  Predmet javnega razpisa

  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

  Upravičenci

  Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

  • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
  • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

  Problemska območja

  • občina Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
  Upravičeni stroški

  So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

  Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
  • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
  • nakup materiala in trgovskega blaga,
  • nakup storitev,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.

  *Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

  *Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

  Kreditni pogoji

  • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
  • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €.
  • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
  • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev.
  • moratorij kredita: do 6 mesecev
  • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno.
  • minimalno zavarovanje kredita:

  – 5 menic podjetja in

  – 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

  • črpanje kredita je v enkratnem znesku.
  Rok za prijavo

  Roki za prijavo: 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 596 dni

  Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - I. faza

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  07/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 50.000,00 €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

  Upravičenci

  Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

  V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur nepovratnih sredstev.

  Upravičeni stroški

  Ocena tveganj, raziskava trga, vključevanje uporabnikov, analiza zakonskih omejitev in standardov, upravljanje z intelektualno lastnino, iskanje partnerjev, ocena izvedljivosti.

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 13.2.2019, 7.5.2019, 5.9.2019, 6.11.2019, 12.2.2020, 6.5.2020, 2.9.2020 in 4.11.2020

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 596 dni

  Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) - II. faza

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  07/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 2,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

  Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi oz. neposredno, v kolikor menite, da vaš projekt prijave v prvo fazo ne potrebuje.

  Upravičenci

  Gre za program, ki je namenjen izrecno mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov namen pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije.

  Upravičeni stroški

  V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti, kot so: testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

  Višina subvencije: 70 % oz. med 0,5 do 2,5 mio eur

  Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev

  Rezultat: izdelek/storitev/proces razvit do stopnje, ko je pripravljen za vstop na trg

  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 3. 4. 2019, 5. 6. 2019, 9. 10. 2019, 8. 1. 2020, 18. 3. 2020, 19. 5. 2020 in 7. 10. 2020.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 616 dni

  Fast track to Innovation

  The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Evropska komisija
  Rok za odddajo
  27/10/2020
  Višina sofinanciranja
  do 3 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Cilj razpisa je podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju.

  Upravičenci

  Prijavijo se lahko konzorciji podjetji ali raziskovalnih organizacij, ki so sestavljeni najmanj iz treh organizacij iz treh različnih držav ter največ iz petih organizacij. Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

  Upravičeni stroški
  Osnovni pogoj za prijavo na razpis je torej inovacija, ki je že v fazi prototipa, saj so upravičeni stroški projekta vezani na aktivnosti pilotiranje, obširnejše testiranje, validacija sistemov v realnih delovnih pogojih, validacija poslovnih modelov, pred-normativne raziskave  in definicijo standardnih okolij.
  Pomemben element pri inovacije je velikost trga in njena možnost uporabe v širšem smislu.
  Stroški: plače, zunanje storitve, AM opreme, vodenje projekta, diseminacija projekta, testiranja, patenti,…
  Rok za prijavo

  Roki za oddajo vloge: 21. 2. 2019, 23. 5. 2019, 22. 10. 2019, 19. 2. 2020, 9. 6. 2020, 27. 10. 2020.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 1501 dni

  Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k zaščiti intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k rasti in ugledu MSP in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  do 9.999,99 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov:

  • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke,
  • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino,
  • prevoda prijave.
  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.

  Upravičeni stroški

  Sofinancirajo se stroški:

  • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
  • Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
  • Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.
  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 1501 dni

  Vavčer za pridobitev certifikatov

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski podjetniški sklad
  Rok za odddajo
  31/03/2023
  Višina sofinanciranja
  do 9.999,99 €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

  Upravičenci

  Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

  Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.

  Upravičeni stroški

  Sofinancirajo se stroški:

  • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
  • Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).
  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.