Razpisi

  Razpisi po izboru podjetja Tiko Pro d.o.o.. Za več informacij pišite na: info@tiko-pro.si

 • Še 15 dni

  Naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Slovenski okoljski javni sklad
  Rok za odddajo
  31/12/2018
  Višina sofinanciranja
  do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit
  Predmet javnega razpisa

  Spodbudujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

  Upravičenci

  Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

  Upravičeni stroški

  Naložba v enega ali več ukrepov, ki bodo pripomogli k energetski sanaciji objekta:

  • toplotna izolacija ( sten, tal, stropa),
  • zamenjava oken,
  • vgradnja toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno biomaso,
  •  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja sprejemnikov sončne energije,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
  • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
  • optimizacija sistema ogrevanja,
  • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • gradnja skoraj nič-energijske stavbe,
  • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedba sistema upravljanja z energijo,
  • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
  • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.

 • Še 15 dni

  Ugodni krediti SID banke

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  SID banka
  Rok za odddajo
  31/12/2018
  Višina sofinanciranja
  odvisno od kreditne sheme
  Predmet javnega razpisa

  SID banka razpisuje ugodne kredite za financiranje naložb, poslovanja in kapitalskega utrjevanja, za financiranje naložb v trajnostno rast slovenskega turizma in za financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo.

  Upravičenci

  Mikro, mala in srednja podjetja, ki poslujejo vsaj 2 leti in imajo v zadnjem poslovnem letu vsaj 2 zaposlena.

  Drugi pogoji za prijavitelje so odvisni od posamezne kreditne sheme.

  Upravičeni stroški

  Kapitalsko utrjevanje MSP 6 (do 5.000.000 € kredita)

  • krepitev kapitala in poslovanja
  • naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.)
  • zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo

  Kapitalsko utrjevanje MSP 7 (do 5.000.000 € kredita)

  • kritje stroškov materiala
  • kritje stroškov storitev
  • kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • kritje celotnih stroškov dela

  Financiranje MSP 8 (do 5.000.000 € kredita)

  • nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
  • stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
  • celotne stroške dela

  Financiranje naložb v gospodarstvu (do 10.000.000 € kredita)

  • opredmetena osnovna sredstva
  • neopredmetena sredstva

  Financiranje naložb v turizem (do 20.000.000 € kredita)

  • namestitvene zmogljivosti
  • športno infrastrukturo
  • zabaviščno infrastrukturo
  • kulturno infrastrukturo
  • žičnice, marine
  • turistična letovišča

  Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (do 5.000.000 € kredita)

  • gradnjo novih obratov za predelavo lesa
  • tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa
  • razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave odsluženega lesa
  • razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo
  • povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave in predelave
  • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave
  Rok za prijavo

  Sofinanciranje je na voljo do porabe sredstev.

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si

 • Še 282 dni

  Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 - TRL 9

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.
  Več o razpisu Skrij vsebino
  Razpisnik
  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  Rok za odddajo
  24/09/2019
  Višina sofinanciranja
  do 0,5 mio €
  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

  Upravičenci

  Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v področja, kot jih opredeljuje Slovenska strategija pametne specializacije.

  Upravičenci do nepovratnih sredstev so podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja, ki:

  • imajo delež kapitala v virih sredstev v enem od zadnjih dveh koledarskih let nad 30 %,
  • mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge,
  • mora zaposlovati vsaj 3 osebe na dan 31. 12. 2016.

   

  Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

  Do sredstev niso upravičeni:

  • javni zavodi,
  • podjetja, ki imajo registrirano dejavnost v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in v sektorju premogovništva.

   

  Konzorciji (največ tri podjetja)

  Konzorcij izbere podjetje, ki nastopa kot prijavitelj vloge.

  Upravičeni stroški
  • stroški plač,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav,
  • stroški znanja in patentov,
  • posredni stroški.

   

  Višina sofinanciranja

  • velika podjetja: do 25 %,
  • srednje velika podjetja: do 35 %,
  • mikro in mala podjetja: do 45 %.

   

  Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 100.000 EUR ter največ 500.000 EUR.

  Rok za prijavo

  24. 9. 2019

  Podrobneje o razpisu najdete na spletni strani www.tiko-pro.si, več informacij pa dobite tudi na info@tiko-pro.si.