Namen kluba je, da se člani kluba, ki se lahko identificirajo kot slovenski podjetniki, ki so začeli svojo podjetniško pot s svojo idejo ali so nasledniki družinskih podjetij, podjetniki ki niso sodelovali v tajkunskih zgodbah povezanih s politiko, niso pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku zaradi svojega delovanja, zaposlujejo pa na tisoče Slovencev, interesno združijo. Na ta način bodo omogočili lasten razvoj, razvoj svojih podjetij in hkrati razvoj slovenske družbe.

Svoje razvojne poglede in podjetniške interese bomo združili preko skupne klubske agencije SlovenianBusinesClub, kjer bomo preko skupne tovariške zaveze med člani izvajali pomoč in sodelovanje. S tem bomo omogočili lažje dostopanje posameznikom in agenciji na domači in svetovni trg ter postali prvi poslovni klub na področju Republike Slovenije, katerega cilj bo izvedba pogojev za konkretne poslovne učinke v tujini.

Izvajali bomo zelo konkretne ukrepe in aktivnosti ter izvajali tovariško poslanstvo med izbranimi člani, s skupnim ciljem, da vsi primerni produkti najdejo svojo pot na tuji trg ter da to izvedemo hitro, poceni in efektivno preko članov, ki na teh ciljnih trgih že nastopajo in imajo svojo infrastrukturo. Vsako podjetje bomo obravnavali individualno in pripravili program aktivnosti ter možnih ukrepov za nastop na tujem trgu.

www.SlovenianBusinessClub.si

Dejavnosti kluba:

 • Oblikovanje kluba podjetnikov, ki so drugačni od ostalih zato, ker so začeli svojo podjetniško pot z lastno idejo ali so nasledniki družinskih podjetij in podjetnikov, ki niso sodelovali v tajkunskih zgodbah,povezanih s politiko, so pošteni in družbeno odgovorni posamezniki.
 • Iskanje izvoznih poti  izdelkov slovenskega porekla.
 • Podpora pri utrjevanju izvoznih poti za podjetnike in nastop na tujih trgih s pomočjo podjetnikov, ki že imajo izkušnje in infrastrukturo na ciljnem trgu.
 • Podpora slovenski identiteti v tujini s pomočjo podjetniških projektov.
 • Izvedba lastne izvozne komercialne blagovne znamke za izbrane produkte.
 • Nadzor nad klubsko zavezo o označevanju izdelkov MADE IN SLOVENIA
 • Organiziranje srečanj in sestankov s pomembnimi poslovneži in politiki doma in v tujini. Komuniciranje z diplomatskimi predstavništvi, podjetniško/bančnimi klubi, gospodarskimi zbornicami in posameznimi podjetji v tujini.
 • Spodbujanje mladih k inovativnosti in podjetništvu preko organiziranih srečanj in  nastopov posamezni članov.
 • Predstavljanje gospodarske vizije razvoja Slovenije.
 • Zastopanje tujih investitorjev v Sloveniji in predstavitev članov.
 • Odzivanje na gospodarske ukrepe vsakokratne vlade.
 • Spodbujanje razvoja zelenih in okolju naklonjenih tehnologij.
 • Obveščanje javnosti preko lastne  medijske strukture.
 • Podelitev priznanj članom glede na staž in dosežke.
 • Priprava  letnega Poslovnega načrta za sprejem na letni skupščini.
 • Zagotavljanje financiranja agencije s pomočjo ČLANOV in BOTROV preko mesečne oziroma letne članarine in provizije pri izvozu  izdelkov.
 • Iskanje izvoznih poti izdelkov slovenskega porekla

  Oblikoval se bo register izdelkov ali storitev, ki jih posamezni član proizvaja ali izvaja. V sodelovanju s člani se bo naredila individualna analiza za vsakega člana, v kateri se bo definiral profil člana in profil specifičnih dejstev za produkte in storitve člana. Definirala se bo država tarča. Na podlagi obeh profilov bo klub pripravil seznam aktivnosti in predviden način administracijskih in poslovnih ukrepov, ki so potrebni za nastop na trgu in svetoval članu, kako naj postopek izvede (dovoljenja, certifikati, testi..) in poizkušal zanj najti ustrezne stike in sorodne partnerje na področju. Vsak član bo imel možnost analize za eno državo letno. Če bo potreba večja, bomo zaposlili več administracije oziroma bodo člani tovariško odstopili svojo pravico drugemu članu, če je ne potrebujejo.

 • Podpora pri utrjevanju izvoznih poti za podjetnike in nastop na tujih trgih s pomočjo podjetnikov, ki že imajo izkušnje in infrastrukturo na ciljnem trgu.

  Člani bodo zavezani, da za trge, na katerih nastopajo, pomagajo izvesti profil in izvozno pot, ki jo klubska administracija potrebuje za drugega člana,pri čemer bodo člani, ki na določenih trgih že nastopajo, predstavili na sestanku ali preko elektronske pošte lastna stališča, na podlagi katerih bi predlagali pot, ki jo vidijo v določeni državi za določen produkt. Prav tako bi ti člani predlagali kontakt, odvetnika ali organizacijo, za katero  menijo, da bi bila primerna, ugodna in koristna za člana, ki želi vstopiti na trg v določeni državi. Posamezniki bi lahko članom, ki prihajajo na nov trg, svetovali glede logistike, potovalnih poti, finančne discipline in bančnih dejavnosti. Članu, ki ima v določeni državi možnost, bi ponudili lastno infrastrukturo v, s strani kluba določeni, minimalni obliki, kot pomoč za vstop članu na nov trg, vendar ne dlje kot za 6 mesecev.

 • Podpora slovenski identiteti v tujini s pomočjo podjetniških projektov.

  Podpora slovenski identiteti je eden temeljih ciljev članov kluba. Ne glede, kje in na kakšen način, je pomembno, da organizirano širimo promocijo države na podlagi dogovorjenih standardov in dogodkov. Člani kluba bodo to počeli na podlagi priporočil Kluba, ki bo oblikoval standarde glede označevanja izdelkov, promocijskega materiala, skupnega logotipa z oznako MADE IN SLOVENIA, poleg tega pa se bodo člani kluba zavezali, da bodo organizirali slovenske dogodke, ki bodo slovenski duh prenašali po vsem svetu in bodo na klubski sedež pošiljali gradivo, ki bo preko predpisanega zapisnika in multimedijskega materiala na voljo za objavo na portalu. Takšni dogodki so lahko zelo preprosti, od večerij ali piknikov, do večjih srečanj, slovenskih hiš ali veselic in prireditev. Vsi dogodki bodo imeli predpisane standarde, s katerimi bomo opozarjali na našo državo. Vsak član bo organiziral vsaj en dogodek letno. Če bo obstajal interes, bomo organizirali tudi skupna nastopanja na svetovnih sejmih.

 • Izvedba lastne izvozne komercialne blagovne znamke.

  Klub bo organiziral prodajo slovenskih  izdelkov v tujini za vsa tista podjetja, ki nimajo lastnih izvoznih ambicij, člani kluba pa kljub temu vidijo priložnost. Te izdelke bodo člani kluba identificirali, uredili poslovne odnose z dobavitelji in jih pod klubsko blagovno znamko prodajali v tujino. Klubska blagovna znamka, pakiranje in njen »design image« bosta skrbno izbrana in bosta enaka za vse izdelke z namenom, da bo znamka ali več njih postala svetovna blagovna znamka.

 • Nadzor nad klubsko zavezo o označevanju izdelkov MADE IN SLOVENIA.

  Vsi člani kluba bodo podpisniki deklaracije, v kateri se bodo zavezali označevati izdelke z napisom MADE IN SLOVENIA na način, ki ga bo predpisal klub in bo unikaten in zaščiten z namenom, da postane oblikovan napis prepoznavna blagovna znamka.

 • Komuniciranje z diplomatskimi predstavništvi, podjetniško/bančnimi klubi, gospodarskimi zbornicami in posameznimi podjetji v tujini.

  Klub se bo predstavil in poskušal vzpostaviti redne odnose s čim večjim številom klubov, zbornic, diplomatskih predstavništev, podjetij in posamezniki ter z njimi redno komuniciral z namenom, da bo od njih pridobival informacije za svoje člane, se jim predstavil in vzpostavil zvezo. Klub bo z njimi podpisoval pisma o sodelovanju ter objavljal listo poslovnih partnerjev po svetu, ki bodo na razpolago za različne dejavnosti in informacije.

 • Spodbujanje mladih k inovativnosti in podjetništvu preko organiziranih srečanj in vabljenih nastopov posameznih članov.

  Spodbujanje mladih k podjetništvu, kot gibalu razvoja Slovenske družbe in njenega blagostanja, je področje, ki mu bo klub posvetil posebno pozornost, saj so mladi gibalo razvoja vsake družbe. Pri mladih je treba spodbuditi zavest, da k razvoju in blagostanju družbe prispevajo tudi uspešni posamezniki, ki s svojim podjetniškim delovanjem ustvarjajo pogoje za financiranje javnega šolstva, zdravstva, pokojnin itd.Klub bo mlade spodbujal k podjetniški iniciativi, tako, da bo mlade podjetnike in inovatorje pozival, da svojo idejo predstavijo uspešnim podjetnikom in pomagal iskati soinvestitorja zanjo.V okviru internetne strani bomo vzpostavili stran za mlade, ki si želijo poslovne kariere. Vsak mesec bomo pripravili eno predavanje, ki ga bo vodil eden od članov na temo »Napotki za uspeh«. Sodelovali bodo člani, ki bodo želeli ali bodo s strani mladih izbrani kot zaželeni gostje. Klub bo organiziral tudi predavanje za mlade, na katerih bodo člani kluba predstavili svojo podjetniško življenjsko pot in vizijo razvoja podjetja in na ta način mlade spodbujali k inovativnosti ter podjetništvu.

 • Organiziranje srečanja in sestankov s pomembnimi poslovneži in politiki doma in v tujini.

  Klub podjetnikov bo za svoje člane, predvidoma enkrat mesečno, organiziral srečanja z različnimi gosti, za katere bodo člani izkazali interes. Podjetniki bodo dobili priložnost, da se v živo pogovorijo s predstavniki najvišjih oblasti, vlade, tujih poslovnežev in pomembnežev in ostale politike. Klub podjetnikov želi, da se pri sprejemanju gospodarskih ukrepov vlade in vprašanjih strateškega razvoja Slovenije upošteva tudi mnenje podjetnikov, ki so z razvojem svojih podjetij postali gibalo razvoja slovenskega gospodarstva in družbe.

 • Predstavljanje gospodarske vizije razvoja Slovenije in odzivanje na gospodarske ukrepe vsakokratne vlade.

  Klub podjetnikov bo svoje poglede na gospodarski, družbeni in tudi kulturni razvoj Slovenije ter posamezne ukrepe, ki se dotikajo podjetništva, predstavljal preko modernega internet portala, komuniciranja z mediji, forumov, izobraževanj in javnih srečanj, ki jih bo organiziral s člani kluba.

 • Zastopanje tujih investitorjev v Sloveniji in predstavitev članov.

  Tuje investitorje, ki se bodo obrnili na naš klub, bomo povezovali s člani kluba, ki opravljajo enako ali sorodno dejavnost, za katero se  investitor zanima.

 • Spodbujanje razvoja zelenih in okolju naklonjenih tehnologij.

  Člani kluba se bodo zavzemali, da svoje delovno okolje in dejavnost na vsakem koraku prilagajajo v korist narave in skrbijo za boljši jutri našega skupnega planeta na razne načine. Klub bo enkrat letno organiziral akcijo, ki bo javnosti predstavila ekološko zavest kluba.

 • Obveščanje javnosti preko lastne medijske strukture.

  Klub podjetnikov bo komuniciral preko modernega internet portala, na katerem se bo nahajala tudi lastna TV Streaming produkcija, ki bo imela lasten program. V času, ko na TV BusinessClubSlovenija ne bo programa v živo ali posnetkov dogodkov, bo TV predstavljala oglase članov. Organizirali bomo redne odnose z mediji, postali član pola STA, sodelovali na forumih, konferencah, izobraževanjih in javnih srečanjih ter skrbeli za dober odnos z vsemi mediji. Vse v  želji, da se v slovenski družbi oblikuje zavest, da v Sloveniji obstajajo podjetniki, ki imajo vizijo razvoja podjetij, svoje produkte izvažajo na tuje trge, zaposlujejo na tisoče delavk in delavcev in s plačilom davkov omogočajo financiranje javnega sektorja, šolstva, zdravstva in kulture, ki je temelj Slovenstva.