Pravila kluba:

Klub organizira mesečna družabna srečanja, vsako leto pa se zbere na skupščini kluba, na kateri pregleda dotedanje delo, voli predsednika in upravni odbor kluba in vsake 5 let potrjuje mandat direktorju.

Predsednik kluba se menja na leto dni, prav tako upravni odbor kluba, ki šteje devet članov. V klubu imata 5 letni mandat direktor kluba in sekretar/ka kluba.

Pogoji za članstvo v Slovenian Business Club:

 • Član kluba, ki predstavlja podjetje v klubu, ne sme biti član nobene politične stranke. Podjetje v klubu predstavlja lastnik oziroma izjemoma zakoniti zastopnik. Ob vstopu v klub član podpiše izjavo, da ni član nobene politične stranke.
 • Člani, zbrani na ustanovni skupščini, bodo nosili ime ustanovni člani.
 • Vsak novi član kluba je lahko sprejet le s soglasjem vseh ustanovnih članov.
 • Član kluba je lahko podjetnik, ki je podjetniško kariero začel s svojo idejo ali je naslednik družinskega podjetja, podjetnik ki ni sodeloval v tajkunskih zgodbah. Član kluba podjetnikov je lahko tudi samostojni podjetnik.
 • Član kluba bo drugim članom omogočal navezavo stikov s kompatibilnimi partnerji na področjih, kjer deluje, ob pomoči klubske administracije in na način, da s tem ne bo trpel njegov osnovni posel ali ugled. Vsak bo pomagal po svojih zmožnostih. Klubska administracija bo pripravila postopke sodelovanja in pri uspešnih poslih poskrbela za provizijo »Poslovnem Angelu«.
 • Člani kluba bodo preko kluba imeli povezave in individualne ugodnosti s podobnimi društvi in zbornicami po svetu.
 • Član kluba bo imel pravico javno komunicirati v imenu in preko Slovenian Business Club-a po pravilih, ki jih le ta določi.
 • Član kluba bo upravičen do promocije lastnega podjetja, javnega nastopanja, mednarodnega poslovnega mreženja, izdelave PR strategije za njegovo podjetje, udeležbe na dogodkih, prisotnosti na modernem portalu kluba.
 • Članu, ki se znajde v kazenskem postopku avtomatično preneha članstvo do konca postopka. Če je član pravnomočno obsojen, mu preneha članstvo v klubu. Seznanitveni sklep o tem sprejme upravni odbor kluba.
 • V primeru, da kateri izmed članov kluba kandidira na listi katerekoli stranke, tudi kot neodvisen kandidat, mu članstvo v klubu samodejno preneha. Seznanitveni sklep o tem sprejme upravni odbor kluba.
 • Član kluba mora delovati na način, da članstva kluba ne zlorablja za dosego svojih osebnih ambicij in podjetniških ciljev na račun izkoriščanja ostalih članov, ampak se je dolžan zavzemati za vzajemni tovariški odnos.
 • Člani kluba se bodo zavezali, da bodo na voljo in v skladu s svojimi časovnimi in finančnimi zmožnostmi pomagali ostalim članom pri pridobivanju informacij, pri širjenju poslovne mreže in kontaktov, predvsem v tistih državah, kjer že delujejo. S tem bi drugim članom, ki bi njihovo pomoč potrebovali, omogočili lažji in cenejši dostop na konkreten trg. Postopke in obseg pomoči določi in omeji uprava kluba, s ciljem, da posamezniki ne bi pretiravali in da nihče ne bo izkoriščan.
 • Člani kluba se obvezujejo, da bodo slovensko zavest širili po svetu na način, da bodo izdelke vidneje označevali kot izdelane v Sloveniji, da bodo uporabljali državne simbole in skrbeli za prepoznavnost lastne blagovne znamke v povezavi z državo Slovenijo. Prav tako bodo skrbeli, da bodo v tujini sponzorirali manjše in večje kulinarične, športne in kulturne dogodke, ki bodo skrbeli za prepoznavnost njihovega porekla in s tem odpirali slovenske destinacije in slovenske hiše v tujini, kjer bomo promovirali lastno blagovno znamko in poskrbeli za izvoz raznih slovenskih izdelkov, preko klubske blagovne znamke na različne konce sveta, v skladu z navodili klubske politike.
 • Klub glede posameznih vprašanj sprejema stališča na predlog svojih članov. Stališča kluba se sprejemajo na podlagi glasovanja po elektronski pošti ali na skupščini združenja. Član, predsednik upravnega odbora kluba ali direktor kluba pošljeta članom predlog stališča kluba do posameznih gospodarskih in drugih vprašanj. Predlog je sprejet, če zanj glasuje večina članov kluba, ki glasujejo. Od pošiljanja predloga stališča članom kluba do njegovega sprejetja mora poteči najmanj 24 ur, da se z njim lahko seznanijo vsi člani, vendar ne več kot 48 ur. Če gre za stvar nujne narave, v katerih mora klub izreči svoje stališče čim hitreje, ga zavzame upravni odbor, ki o njem glasuje. Stališče upravnega odbora je sprejeto, če zanj glasuje večina članov upravnega odbora, ki so bili prisotni na seji. Takšno stališče upravnega odbora se da v naknadno potrditev ostalim članom združenja. Stališče je sprejeto, če zanj glasuje večina članov združenja, ki so glasovali. Če se člani združenja ne strinjajo s stališčem upravnega odbora, lahko člani kluba podajo svoj predlog, o katerem glasujejo člani združenja. Stališče združenja je izglasovano, če zanj glasuje večina glasujočih članov.
 • Vsak član bo lahko včlanil tudi tujega »Botra«. Predstavniki iz tujine, ki niso državljani RS, bodo preko svojih podjetij skrbeli za promocijo lastne blagovne znamke in za promocijo Slovenian Business Club-a .
 • Člani bodo na vse organizirane prireditve redno vabili vse uradne predstavnike Slovenije v tujini, kot so diplomati, politiki in državni predstavniki.
 • Za delo kluba skrbi profesionalni direktor kluba. Direktor skrbi za komunikacijo s člani in prenos njihovih stališč oz. želja v standarde kluba, ki bodo omogočili koordinacijo med člani kluba, medsebojno pomoč, oblikovanje generalnih skupnih stališč in čim večjo javno prepoznavnost kluba. Koordinira vpis novih članov in skupaj s sekretarjem/ako skrbi za stike med člani kluba ter organizira dogodke kluba podjetnikov.